Phát triển và quản lý chợ theo nghị định 02/2003/NĐ-CP

Đăng ngày 25/04/2020

Tận dụng mọi nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội trong đó có xây dựng Chợ mới để đẩy nhanh được quá trình nâng cao đời sống xã hội cho người dân được nhà nước ủng hộ bằng nghị định 02 năm 2003. Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về vấn đề các cá nhân, công ty tư nhân đầu tư phát triển và quản lý chợ được làm những gì .

Tư nhân phát triển và quản lý chợ theo nghị định 02/2003

Nhà nước đã ban hành nghị định 02/ 2003 để hướng dẫn cụ thể, chi tiết cách thức thực hiện để tư nhân có thể phát triển và quản lý chợ chúng ta sẽ tìm hiểu kĩ hơn về nghị định này

Điều 4 chương 2 :Quy hoạch phát triển chợ

1 Chợ là một bộ phận quan trọng trong tổng thể kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội; từ nay trở đi Quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội từng thời kỳ của địa phương phải bao gồm Quy hoạch phát triển chợ. Quy hoạch phát triển chợ phải lập theo các nguyên tắc tại khoản 2 Điều này và được cơ quan có thẩm quyền theo quy định phê duyệt và chỉ đạo thực hiện.

3. Tất cả các dự án đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa lớn, nâng cấp chợ phải thực hiện theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt.

Điều 5 chương 2: Đầu tư xây dựng chợ

1. Nguồn vốn đầu tư xây dựng chợ bao gồm: nguồn vốn của các doanh nghiệp, cá nhân sản xuất kinh doanh và của nhân dân đóng góp; nguồn vốn vay tín dụng; nguồn vốn đầu tư phát triển của Nhà nước, trong đó chủ yếu là nguồn vốn của các doanh nghiệp, cá nhân sản xuất kinh doanh và nguồn vốn vay tín dụng.

2. Nhà nước khuyến khích các tổ chức, cá nhân và các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế đầu tư hoặc góp vốn cùng Nhà nước đầu tư xây dựng các loại chợ.

4. Chủ đầu tư xây dựng chợ thuộc các thành phần kinh tế được hưởng các chính sách ưu đãi đầu tư dành cho ngành nghề

5. Chủ đầu tư xây dựng chợ được quyền:

a) Huy động vốn để xây dựng chợ trên cơ sở thỏa thuận với thương nhân đăng ký sử dụng hoặc thuê điểm kinh doanh tại chợ và các nguồn vốn khác của nhân dân đóng góp theo quy định của pháp luật và hướng dẫn cụ thể của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Uỷ ban nhân dân tỉnh).

b) Sử dụng quyền sử dụng đất và các công trình trong phạm vi chợ thuộc quyền sử dụng của mình để thế chấp vay vốn tín dụng ngân hàng theo quy định hiện hành để đầu tư sửa chữa lớn, cải tạo, nâng cấp chợ.

Điều 6 chương 2:Quy định về Dự án đầu tư xây dựng chợ và bố trí các công trình trong phạm vi chợ.

1. Chủ đầu tư xây dựng chợ mới hoặc sửa chữa lớn, cải tạo, nâng cấp chợ phải lập Dự án theo các quy định hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng và được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành.

Điều 7 chương 3 : Quy định về kinh doanh khai thác và quản lý chợ

2. Trường hợp chợ do Nhà nước hỗ trợ đầu tư xây dựng có vốn đóng góp của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, Uỷ ban nhân dân tỉnh căn cứ mức độ, tỷ lệ góp vốn để lựa chọn chủ thể kinh doanh khai thác và quản lý chợ (Ban quản lý chợ, doanh nghiệp, Hợp tác xã thương mại – dịch vụ hoặc thành lập công ty cổ phần theo quy định của pháp luật). Phương thức lựa chọn chủ thể theo quy định tại khoản 2 Điều này.

3. Chợ do các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp, các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng do các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp đó tổ chức kinh doanh khai thác và quản lý chợ dưới hình thức doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và theo các quy định về doanh nghiệp kinh doanh khai thác chợ tại Điều 9 Nghị định này.

Điều 9 chương 3. Doanh nghiệp kinh doanh khai thác và quản lý chợ.

Doanh nghiệp kinh doanh khai thác và quản lý chợ là doanh nghiệp được thành lập, đăng ký kinh doanh và hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật, có trách nhiệm tổ chức thực hiện các quy định

Nhà nước đã có hướng dẫn rất cụ thể chi tiết về quyền lợi và nghĩa vụ cho tư nhân vào đầu tư xây dựng chợ. Đây là kênh đầu tư cũng khá hiệu quả mà sản phẩm lại không có sự cạnh tranh , các nhà đầu tư nhỏ lẻ cũng có thể đầu tư theo hình thức góp vốn để kiếm lợi nhuận cho gia đình và bản thân.

Hiện nay Công ty Hoa Thiên Phú cũng đã có kế hoạch đầu tư xây dựng 1 khu chợ mới rộng 1.4ha ở KCN Quế Võ Bắc Ninh , rất muốn cùng với các nhà đầu tư đồng hành . Thông tin chi tiết dự án chợ Phương Cầu Quế Võ xem tại đây

 

Xem thêm: , , ,
0899.15.1919